دفتر فنی و مهندسی طرّه با هدف ارائه خدمات نوین مهندسی و فنی به همشهریان  محترم به خصوص جامعه مهندسی شهر در تاریخ 8/8/88 کار خود را آغاز کرد.

 منتظر خدمات منحصر به فرد سایت TORREH باشید!!

  معنی لغوی طرّه :
  طرّه در علم مهندسی به تیر یکسر گیردار یا همان تیر کنسول اطلاق میشود و نیز  در ادبیات به معنی زلف است چنانچه پروفسورهشترودی در شعر معروف خود میفرمایند:

منحنی قامتم، تابع ابروی توست

خط مجانب بر آن، طرّه گیسوی توست

حد رسیدن به او، مبهم و بی انتهاست

بازه تعریف دل، در حرم کوی توست

چون به عدد یک تویی، من همه صفرها

آن چه که معنی دهد، قامت دلجوی توست

پرتوی خورشید شد، مشتق از آن روی تو

گرمی جان بخش او، جزئی از آن خوی توست

بی تو وجودم بود، یک سری واگرا

ناحیه همگراش، دایره روی توست


: حضرت حافظ میفرمایند

آن کيست کز روی کرم با من وفاداری کند
بر جای بدکاری چو من يکدم نکوکاری کند
اول ببانگ نای و ني آرد به دل پيغام وی
وانگه به يک پيمانه می با من وفاداری کند
پشمينه پوش تندخو کز عشق نشنيدست بو
از مستيش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند
دلبر که جان فرسود ازو کام دلم نگشود ازو
نوميد نتوان بود ازو باشد که دلداری کند
گفتم گره نگشوده ام زان طرّه تا من بوده ام
گفتا منش فرموده ام تا با تو طرّاری کند
زان طرّه پر پيچ و خم سهلست اگر بينم ستم
از بند زنجيرش چه غم هر کس که عیاری کند
با چشم پر نيرنگ او حافظ مکن آهنگ او
کان طرّه شبرنگ او بسيار طرّاری کند